Agathebuurt stapt uit adviesgroep Durghorst.

Geacht College van Burgemeester en Wethouders, Raadsleden gemeente Zaanstad en Maak Noord.

Wij hebben ons teruggetrokken uit de adviesgroep Durghorst omdat onze zienswijze via onze brieven (april 2021) als in onze gesprekken met de proces manager van MaakNoord en Parteon volkomen genegeerd worden. Dit is in onze ogen niet de wijze waarop burgerparticipatie plaats moet vinden. Het met elkaar oneens zijn mag. “Nee”, is ook een antwoord, maar door onze zienswijze en vragen voor dit plan categorisch te negeren is de maat voor nu vol. Helaas zien we dit gedrag van de gemeente vaker terug en zullen dit met nog een voorbeeld aangeven waarbij beloofd wordt om ons als burgers te betrekken, maar het in de praktijk akelig stil blijft. Zaanstad heeft op papier burgerparticipatie hoog in het vaandel, maar dan moet je het vaandel wel laten wapperen! Juist nu er in MaakNoord zo veel gebeurd en de wil om als burger betrokken te zijn, groot is. Wij brengen met deze brief dit probleem onder uw aandacht en vragen u actie te ondernemen om burgerparticipatie ten aller tijde serieus te nemen. Waar is het bij de adviesgroep Durghorst mis gegaan? De werkgroep houdt vast aan het principe dat nieuwe woningen nodig zijn, maar dat een verdichting pas kan plaatvinden als eerst de mobiliteit, veiligheid en de leefbaarheid in het Maak Noord gebied kan worden verbeterd en gegarandeerd omdat de huidige situatie verdere groei niet verantwoord mogelijk maakt. In het geval van de Durghorst gaat dat vooral om de verkeersbewegingen met 1000 nieuwe bezoekers per week, de wijze van ontsluiten, de bouwhoogte en stijl in relatie tot het dorps karakter, de impact hiervan voor omwonenden en de parkeerdruk die juist in dit gebied al jaren te hoog is. Bovendien wordt het parkeerterrein voor de Durghorst ook benoemd in het concept Mobiliteitsplan voor MaakNoord als parkeermogelijkheid voor de centrumbezoekers. Het blijkt echter dat met het plan Durghorst juist meerdere openbare parkeerplaatsen komen te vervallen. De schaarse parkeerplekken worden dus minder of aan meerdere plannen toebedeeld. Daarbij speelt ook dat ontwikkelaars vooral in hun eigen stuk grond geïnteresseerd zijn zonder rekening te houden met andere belangen, plannen en met de problematieken die in Krommenie en heel MaakNoord spelen. Deze houding is voor ons onacceptabel. Wij vragen ons af hoe u hierover denkt, temeer omdat we deze houding ook bij andere projecten zien zoals bij het Gouwpark te Zaandam. De werkgroep is daarom van mening dat elke behandeling van bouwaanvragen, lopende bouwaanvragen, bouwinitiatieven, preadviezen en participatietrajecten waarbij er sprake is van het niet voldoen aan het huidige bestemmingsplan, aan veiligheid, aan leefbaarheid, aan parkeereisen, aan welstandseisen, moet worden geparkeerd. Daarnaast moet i.v.m. de mobiliteit, veiligheid en de leefbaarheid eveneens veel meer aandacht komen voor verouderde bestemmingsplannen en andere regelgeving zodat deze meer aangepast zijn aan de al veel langer bekende mobiliteits-, veiligheids- en leefbaarheidsproblematiek. Er zal dus eerst een gedegen mobiliteits-, stedenbouwkundig en leefbaarheidsplan moeten komen op basis waarvan kan worden bepaald hoeveel binnenstedelijke verdichting Maak Noord nog aan kan en op welke plekken. De gemeente zal moeten aantonen wat zij wil toelaten aan de Linten en Paden in Krommenie. Aangezien het mobiliteitsplan is uitgesteld, er daarna nog een strategie met een juridisch kader moet worden bepaald, het doortrekken van de A8/A9 blijkbaar nog steeds geen harde voorwaarde is (ondanks toezeggingen van MaakNoord dat dit wel een voorwaarde voor verdichting is), Assendelft als Maak Noord gebied niet in het plan is meegenomen, er onvoldoende aandacht is geweest voor de leefbaarheid en onvoldoende aandacht is voor bouwplannen buiten Maak Noord welke eveneens een beroep gaan doen op de N203 en N246 langs Krommenie, is de werkgroep van mening dat alle bouwinitiatieven moeten worden uitgesteld. De werkgroep heeft haar zienswijze via diverse wegen al meermaals aangegeven via meerdere (brand)brieven. Ook is op basis van de brieven van de werkgroep in oktober 2021 een motie en amendement ingediend. Ook heeft de werkgroep gewezen op leefbaarheidsonderzoeken (zie bijlage). Desondanks gaat MaakNoord verder met diverse bouwplannen en wordt onze zienswijze volledig genegeerd. Nog een voorbeeld: Leden van de werkgroep zijn al meerdere jaren in gesprek met de gemeente over de diverse grote bouwprojecten aan het welstandbijzondere lint van Krommenie. Dit heeft mede geleid tot het voorbereidingsbesluit Lint Krommenie om het bestemmingsplan te wijzigen met als doel het cultuurhistorische en unieke karakter van het oudste deel van Krommenie te beschermen voor de huidige en toekomstige grootschalige bouwplannen op de achtererven van het lint. Nu loopt in juni de bescherming van het voorbereidingsbesluit af. Als buurtbewoners hebben wij sinds oktober 2021 niets meer vernomen over de voortgang van het bestemmingsplan en vrezen wij dat met het aflopen van de voorbereidingstermijn in juni 2022 er geen bestemmingsplan ligt en daardoor alsnog alle bouwplannen ongehinderd doorgang kunnen vinden. Participatie is dan voor niets geweest en Krommenie verliest daarmee definitief haar dorpse karakter wat ook dreigt met het grootschalig realiseren van de Durghorst. Projectontwikkelaars krijgen vrij spel en de veiligheid, leefbaarheid en bovenal de omwonenden hebben het nakijken. Dit kan en mag nooit de bedoeling zijn geweest toen de Raad op 27 mei 2021 het voorbereidingsbesluit Lint Krommenie goedkeurde. Wij verzoeken de gemeente met klem om open en transparant te communiceren met betrekking tot de toekomst van het bestemmingsplan lint Krommenie. Betrek per direct de buurt in dit traject zodat via deze participatie ieders belang wordt meegenomen want nu hebben wij stellig de indruk dat de bewoners en diens belangen volkomen genegeerd worden. Met ons vertrek uit de adviesgroep Durghorst willen wij een duidelijk signaal afgeven dat verder praten over bouwprojecten op dit moment prematuur, onlogisch en nutteloos is omdat de voorwaarden nog niet zijn vastgelegd. Bovendien schept het verwachtingen die wellicht niet waargemaakt kunnen worden. Wij praten graag verder met u als College en u als Raadsleden en u als Maak Noord als de mobiliteit, veiligheid en leefbaarheid binnen MaakNoord (dus inclusief Assendelft) goed geregeld kan worden. De mogelijkheden die de afdelingen Stedenbouw en Welstand bieden om af te wijken van bestemmingsplannen, klimaateisen, cultureel erfgoed, parkeerbeleid, etc, zien wij als veel te ruimdenkend. Wij denken daar graag op constructieve wijze met u in mee.

Met vriendelijke groet, Werkgroep Agathebuurt

2 reacties

  1. Beste werkgoepleden,

    Eens met jullie besluit en de stellingname. Ik las ook met verbazing de stukken over het intrekken van het voorbereidingsbesluit Lint Krommenie. Voelt als ontwikkelaars per postzegel nog even snel mogelijkheden geven. Rest de bewoners per bouwplan aparte bezwaarprocedures te gaan voeren, en planschade te gaan claimen? Verkiezingen zijn geweest, en nu dit. Schandalig (wan)beleid, Zaanstad!

  2. Peter Hartog

    Treurig dat deze actie noodzakelijk blijkt te zijn en er niets anders restte dan terugtrekking uit de adviesgroep. Dit is schijndemocratie. Suggereren dat inspraak/meedenken mogelijk is, maar alleen dán wanneer dit in het straatje past van de bestuurders en ontwikkelaars. Economie regeert en andere zaken zoals leefbaarheid en burgerbelangen lijken niet ter zaken te doen. Hopelijk komen politieke partijen hiertegen in het geweer en worden er van daaruit kritische vragen gesteld over dit handelen.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *