Brief met vragen aan “Maaknoord” n.a.v. de enquête

Betreft: Vragen over mobiliteitsplan MaakNoord:
U geeft in uw enquête via diverse vragen een aantal opties aan:
Vraag 6: 6. Nieuwe auto-ontsluiting oostkant Krommenie
Een nieuwe brug in de buurt van de Ned Benedictweg (Noorderveld) verbetert de auto-ontsluiting van Krommenie. En helpt het doorgaand autoverkeer in het centrum te verminderen. De precieze plek waar de brug het beste ingepast kan worden zullen we verder moeten onderzoeken. Daarbij is het afhankelijk van andere ontwikkelingen in het gebied en beschikbare budgetten. Optie 1 In het verlengde van de Ned Benedictweg (N514), langs het industrieterrein wat mogelijk wordt herontwikkeld en langs Blokbuurt.. Aandachtspunt is het kruisen van de Vlusch, wat gezien de bestaande bebouwing en beperkte verkeersruimte vermoedelijk ongelijkvloers (tunnel of brug) zal moeten gebeuren. Optie 2 In het verlengde van de Zonnebaars bij Willis ter hoogte van de oude vuilnisstortplaats. Hiervoor is een extra aansluiting op de provinciale weg (N246) nodig. Deze nieuwe aansluiting is eventueel te combineren met een extra ontsluiting van Noorderveld (zie volgende voorstel). Inpassing lijkt in verhouding eenvoudiger dan de eerste optie.
Vraag 9: 9A. Variant 1: Afsluiten Badhuislaan voor autoverkeer Onderscheidende maatregelen voor variant 1: • Badhuislaan afsluiten voor autoverkeer (ter hoogte van de brug) om doorgaand verkeer door het centrum te weren • Eenrichtingsverkeer op het Kerkplein en de Noorderhoofdstraat (om te voorkomen dat dit een sluiproute wordt) Maatregelen die in beide varianten terugkomen: • Padlaan weer tweerichtingsverkeer maken (ter ontsluiting van de buurten aan de oostkant van het centrum) • Afhankelijk van de realisatie van een nieuwe brug over de Nauernasche Vaart, de Blokbrug openstellen voor bewoners van Vlusch. Afsluiten autoverkeer Vlusch bij het Visserspad. Om sluipverkeer naar Willis over Vlusch tegen te gaan.
9A. Variant 2: Afsluiten Weverstraat voor autoverkeer Onderscheidende maatregelen voor variant 2: • Weverstraat tussen de Heiligeweg en Badhuislaan afsluiten voor autoverkeer • Eenrichtingsverkeer in westelijke richting op de Badhuislaan (om sluipverkeer op deze route tegen te gaan)
• Eenrichtingsverkeer op het Kerkplein en de Noorderhoofdstraat (om te voorkomen dat dit een sluiproute wordt) Maatregelen die in beide varianten terugkomen: • Padlaan weer tweerichtingsverkeer maken (ter ontsluiting van de buurten aan de oostkant van het centrum)
Afhankelijk van de realisatie van een nieuwe brug over de Nauernasche Vaart, de Blokbrug openstellen voor bewoners van Vlusch. Afsluiten autoverkeer Vlusch bij het Visserspad. Om sluipverkeer naar Willis over Vlusch tegen te gaan.

 1. U geeft onder vraag 6 aan dat een nieuwe auto-ontsluiting voor de oostkant van Krommenie helpt het doorgaand autoverkeer in het centrum te verminderen. De precieze plek waar deze brug het beste ingepast kan worden, zal nog verder moeten worden onderzocht. Daarbij geeft u aan dat dit afhankelijk is van andere ontwikkelingen in het gebied en beschikbare budgetten.
  a. Is deze nieuwe auto-ontsluiting naar de Provincialeweg een absolute voorwaarde voor een betere mobiliteit of kan deze er ook niet komen?
  b. Is er voldoende budget beschikbaar om deze nieuwe auto-ontsluiting tussen onder andere Willis en de Provinciale weg te kunnen realiseren?
  c. Van welke andere ontwikkelingen in het gebied is het afhankelijk en kunt u toelichten wat deze afhankelijkheid is?
  d. Op welke termijn is uw onderzoek naar waar deze brug het beste kan worden ingepast afgerond? In hoeverre zijn de bewoners van Willis bij uw vooronderzoek naar een brug betrokken en wat waren de reacties?
 2. Zijn de voorgestelde varianten in vraag 9a alleen mogelijk als er tevens een directe ontsluiting voor Willis naar de Provincialeweg gerealiseerd wordt of zijn deze varianten ook van toepassing als deze directe ontsluiting er niet komt?
 3. Houdt u in uw mobiliteitsplan ook al rekening met de binnenstedelijke verdichting van Krommenie (ontwikkelingen Mercuriusterrein, Noordervaartdijk, Rolreder, Noorderhoofdstraat, Durghorst, Vlietsend, Eilanden van Hain)? Dit omdat voor Krommenie nu al knelpunten aanwezig zijn; zelfs zonder deze verdichting.
 4. U geeft in beide varianten ook maatregelen aan die in beide varianten terugkomen. Wij missen hierbij de maatregel dat in beide varianten wordt voorzien in een eenrichtingsverkeer op het Kerkplein. Hoe kan dit verkeerstechnisch op de Heiligeweg/Kerkplein worden opgelost? Waar kan men dan draaien op de Heiligeweg/Kerkplein? Dit is de reden waarom wij de oranje route vanaf de Padlaan, Zuiderhoofdstraat naar de Heiligeweg/Kerkplein niet ingetekend hebben.
 5. Een nieuw mobiliteitsplan is gebaseerd op voorliggend onderzoek naar onder andere de huidige versus de nieuwe situatie en knelpunten.
  a. U geeft in de enquête een aantal knelpunten aan waaronder drukke en onveilige situaties in het centrum van Krommenie door doorgaand autoverkeer. Kunt u toelichten wat precies de huidige knelpunten zijn en voor welke straten deze gelden?
  b. Heeft u een berekening/onderzoek/overzicht van de huidige autobewegingen per huidige ontsluitingsroute (waaronder de Kruisstraat-Vlusch, Kruisstraat-Noorderhoofdstraat-Parklaan-Eikenlaan, Weverstraat-Eikenlaan, Rosariumlaan, etc.) in Krommenie? Dit zou enorm helpen om de verkeerssituatie en huidige knelpunten beter in te schatten en de gevolgen van de beide varianten in kaart te brengen. Als de uitkomsten van dit vooronderzoek voor ons inzichtelijk zijn, zijn wij beter in staat mee te denken over varianten!
  Wij willen graag op een positieve wijze meedenken maar daar hebben wij wat meer informatie voor nodig. De online sessies van MaakNoord zullen meer helderheid geven! Wij hebben ons hiervoor aangemeld.
  Uw kaart is ons niet helemaal duidelijk:
Wij hebben daarom ter voorbereiding getracht om de beide varianten op basis van uw gestelde vraag 9A vanuit de enquête in kaart te brengen:

Variant 1:

Variant 2:

Kunt u aangeven of het klopt wat wij getracht hebben te visualiseren? Kunt u onze vragen beantwoorden? Dit ter voorbereiding van de online sessies! Gaat u dit mobiliteitsplan voor Krommenie op 2 maart inhoudelijk bespreken of tijdens de sessies op16, 17 en 18 maart? Dit is ons nog niet helemaal duidelijk.
Met vriendelijke groet,
De Agathebuurt.

Varianten verkeers circulatie bij nieuwe brug Willis wat als deze brug er niet komt?

variant 1

Variant 1: als brug naar Willis vanaf Provinciale weg er niet komt:
Ontsluiting naar Krommenie: Sluipverkeer naar Willis vanaf Provinciale weg wordt versterkt langs Noorderhoofdstraat, Parklaan en Eikenlaan ().

Vlusch en Blok alleen toegankelijk voor eigen bewoners. Ontsluiting uit Krommenie: Sluipverkeer van Willis naar Provincialeweg nu langs Parklaan, Noorderhoofdstraat naar Padlaan door afsluiten Kerkplein en Badhuislaan ().

Doorgang centrum: Vanwege eenrichtingsverkeer Kerkplein en afsluiten Badhuislaan, zijn alleen de Parklaan en de Snuiverstraat/Vlietsend dan weer wegen om via Padlaan terug te keren naar Krommenie-Oost.

variant 2

Variant 2: als brug naar Willis vanaf Provinciale weg er niet komt:
Ontsluiting naar Krommenie: Sluipverkeer naar Willis vanaf Provincialeweg wordt versterkt langs
Noorderhoofdstraat, Parklaan en Eikenlaan ().

Vlusch en Blok alleen toegankelijk voor eigen bewoners. Ontsluiting uit Krommenie: Sluipverkeer van Willis naar Provincialeweg wordt langs Parklaan, Noorderhoofdstraat naar Padlaan versterkt door afsluiten Kerkplein, weg tussen Heiligeweg en Badhuislaan ().

Doorgang centrum naar Krommenie-Oost: Vanwege eenrichtingsverkeer Kerkplein en afsluiten weg tussen
Heiligeweg en Badhuislaan, zijn alleen de Parklaan en de Noorderhoofdstraat dan weer wegen om via Padlaan terug te keren naar Krommenie-Oost. Of vanaf de Heiligeweg, Fortuinlaan en Zonnelaan naar Badhuislaan

Vul de enquête in!!!!

Denk mee over de mobiliteit in Zaanstad. Er zijn plannen om de Vlusch toch af te sluiten en de Padlaan open te stellen in 2 richtingen. De Eikelaan ,Parklaan en Noorderhoofdstraat dreigen het kind van de rekening te worden. Dus gebruik uw stem, denk en doe mee. We raden u aan om de enquête in te vullen.

De enquête kunt u invullen via de volgende link: https://new.maptionnaire.com/q/92m44xvu88rl

Dit kan tot 1 maart 2021

https://maaknoord.zaanstad.nl/

https://mobiliteitsplan.zaanstad.nl/